Zoltan Boros and Gabor Szikszai

Zoltan Boros and Gabor Szikszai drew 1 card.

Ophorio