velinov

velinov drew 3 cards.

Aftermath

Goliaths of Nangjiao