Radik Shaikhullin

Radik Shaikhullin drew 1 card.

MSEM Masters: Jumpstart