Fang Xinyu

Fang Xinyu drew 2 cards.

Surging Tide