Jian Guo

Jian Guo drew 6 cards.

Seasons of War

High Noon

Novea

MSEM Champions

MSEM Champions

Goliaths of Nangjiao